Att animera handlar om att skapa en sekvens av bilder, det kan vara i tekniker som 2D, stop motion eller digital 3D, för att sedan av sekvensen skapa rörlig bild.  
Animation är både en mängd tekniker och en konstform I sig. Animatören kan vara en yrkesperson som är en del av en större produktion, men också en oberoende konstnär som gör egna berättande animerade filmer, rörliga illustrationer eller animerad konst. Detta för att förmedla ett budskap, en känsla eller ett intryck. Konstnärlighet, teknik och förmåga att berätta och kommunicera visuellt är alla nödvändiga delar för att göra animerad film. 
Go to experience and previous education
Att arbeta i dokumentära format handlar om att närma sig människor och gestalta berättelser ur det verkliga livet. En berättelse kan vara subjektiv och behöver inte vara liktydig med en objektiv sanning. Dokumentärskaparen har utifrån sin konstnärliga vision och personliga röst det övergripande ansvaret genom hela produktionen. En dokumentär berättelse görs ofta i ett nära samarbete med de medverkande och om det är en film också med producenten och det övriga filmteamet. 
Go to experience and previous education
Traditionellt är dokumentärfilm en genre som har sin utgångspunkt i verkligheten, verkliga människor och verkliga historier. Så är det fortfarande men dokumentärfilm har också utvecklats till att bli en konstform som har sin styrka i filmarens alldeles personliga blick och därmed förhåller sig fritt till verkligheten. Det kallas kreativ dokumentär. Dokumentärregissören kan ha en emotionell hållning till sitt material, berika den kreativt med egna visioner och använda sig av filmens alla berättarelement såsom klippning, musik och foto. I grunden handlar det, såsom med all filmkonst, om att ha något man verkligen vill berätta, att envis och hysa ett behov av att kommunicera med en publik. Vår utbildning är upplagd så att dokumentärfilmaren lär sig att arbeta både självständigt och i team.
Go to experience and previous education
Konsten påverkar omvärlden och förändrar samhället vi lever i. Genom att arbeta i olika format och med ny teknik för digitala plattformar fördjupas förståelsen för berättandet och dess potentiella inverkan på en publik. Det innebär att arbeta med fakta, fiktion och experimentella berättelser och utforska vilka olika roller som konst, konstnärer och publiker spelar i samtidens kulturella, sociala och politiska kontext. Frågeställningar kring maktrelationer, normkritik och etiska överväganden i relation till estetik är centrala. Ämnet tar även del av forskning som undersöker genus, ras- och klassmedvetenhet och konstnärliga praktiker som utforskar aktivism, hållbarhet och solidaritet. 
Go to experience and previous education
Filmfotografi handlar om att förmedla en berättelse visuellt, genom att gestalta stämning och känsla med hjälp av ljus, färg, form, rum, komposition, sceneriläggning, rörelse samt kameratekniska val. Filmfotografen samarbetar med regissören och de andra konstnärliga funktionerna i ett filmteam för att på bästa sätt gestalta en filmberättelse. I arbetet ingår att leda och fördela arbetet i det team som omger filmfotografen samt ha ansvar för budget och tekniskt kunnande genom hela processen. Grunden för en filmfotograf är personligt berättande, hantverk och samarbete.
Go to experience and previous education
En filmklippare sätter samman ett urval av det inspelade filmmaterialet och är med och formar den slutliga filmberättelsen. Filmklipparens yrke kräver konstnärlig sensibilitet och analytisk skärpa, liksom musikalitet, känsla för rytm, estetik och ljud- och bildflöde. I första hand handlar filmklippning om berättande. Det viktigaste inom yrket är känsligheten inför materialet, förmågan att hålla ihop filmens berättelse genom alla val samt god samarbetsförmåga. Arbetsplatsen kan vara ett produktionsbolag inom tv och film.
Go to experience and previous education
En filmregissörs uppgift är att filmiskt berätta en fiktiv historia som berör. Fiktionsregi handlar om att kommunicera filmens vision med de andra i filmteamet, att tolka manus, att leda arbetet vid inspelningsplatsen, att instruera skådespelare och att tillsammans med filmfotografen bestämma kamerans placering. Efter inspelningen deltar ofta regissören i processen att klippa och ljudlägga filmen. Regissören är en kreativ konstnär, en inspirerande och lyhörd arbetsledare och drivande kraft i filmskapandets kollaborativa process.
Go to experience and previous education
En ljuddesigner arbetar med ljudinspelning, ljudläggning och mixning. Ljuddesign handlar om att forma ljudlandskap som blir en fristående eller sammanfogad del av den medierade berättelsen. Ljuden konstrueras i en studio med hjälp av rekvisita, fältinspelningar utgör också en viktig del i ljud-insamlandet. Ljudets allt viktigare roll inom film och media ställer krav på ljuddesigners förmåga att förstå ljudets unika egenskaper och berättande potential – både som ett självständigt, konstnärligt medium och i relation till bild och rum. Ljuddesignern behöver därför kunna kommunicera sina visioner i begripliga termer. Konstnärlig integritet, fantasi och kreativitet i kombination med en god samarbetsförmåga samt tekniskt kunnande är också viktiga nyckelegenskaper.
Go to experience and previous education
Att skriva manus för film och media handlar om att hitta på berättelser och ge dem en dramaturgisk struktur. Att skapa karaktärer och konflikter samt skriva dialog. Arbetet sker ibland på egen hand, men ofta i samarbete med regissör och producent. Manusförfattaren har ett stort ansvar när en berättelse skapas, men måste ha modet att i ett visst läge släppa och låta det övriga teamet ta över och ge den dess slutgiltiga form.
Go to experience and previous education
Att vara producent inom film, tv och web är ett varierande arbete som spänner över många kunskapsfält alltifrån projekt-, talang- och innehållsutveckling till budgetering, finansiering, förhandling, juridiska och upphovsrättsfrågor samt arbetsledning. Projektledaren har ofta rollen som producent med det övergripande ansvaret att driva utvecklingen från början till slut, att den överenskomna kvaliteten och visionen bibehålls och att produktionen genomförs inom de givna kostnadsramarna. Arbetet innebär även planering av produktionens distribution, marknadsföring och spridning.
Go to experience and previous education
En produktionsdesigner skapar stämning, atmosfär och ramen för en film eller tv-produktion genom uttrycksfull användning av utrymme, objekt, ljus, former och färger. Genom användning av scenografi, rekvisita, grafik och i vissa fall även kostymer, smink och specialeffekter ger produktionsdesignern en produktion ett samordnat visuellt uttryck.  Att arbeta med design för film och tv handlar till stor del om teamarbete och till viss del om arbetsledning.  
Go to experience and previous education
En radioproducent arbetar i skiftande genrer från reportage till längre gestaltande program, exempel på arbetsområden är dokumentär och radiodrama samt andra former av gestaltade ljudberättelser. Radioberättande finns i både etermedia, podcasts och andra plattformar.
Go to experience and previous education
Tv är ett brett fält som spänner över många genrer och har många distributionsformer och utmärks av idé- och konceptutveckling, visuellt berättande och praktisk produktion för att kreativt skapa innehåll för tv, webb och andra audiovisuella medier. Konceptutveckling innefattar att ta reda på hur publik kan nås, ta fram och presentera bärande idéer för innehåll och gestaltning.
Go to experience and previous education